Deklaracja Dostępności

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-10
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-05-18

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona nie posiada dostępności mediów zmiennych w czasie, strona nie w pełni zapewnia możliwość rozróżnienia ułatwienia percepcji treści, brak kontrastu, kontroli odtwarzania dźwięku, strona ma mocno ograniczoną dostępność z poziomu klawiatury, brak poprawnego opisu alternatywnego, na stronie internetowej ramka focusa nie jest widoczna, co stanowi barierę dostępu do strony, struktura nagłówkowa stron posiada błędy,  są takie elementy formularza, które nie mają etykiety,  na stronie są linki, które nie zawierają treści, w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, o czym użytkownik nie jest o tym ostrzegany, występują błędy kodu HTML i CSS, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł. Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • (wylistować elementy występujące na stronie internetowej, do których nie stosuje się Ustawy zgodnie z Art. 3 Ust. 2 lub usunąć całą sekcję "Wyłączenia", jeżeli na stronie nie ma takich elementów.)

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Michał Mendak, michal.mendak@mck.ostrowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 790-844-733. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim zarządza 4 obiektami: Ostrowieckim Browarem Kultury (OBK) przy ul. Siennieńskiej 54, Kinem ETIUDA przy Alei 3 Maja 6, Muszlą koncertową w Parku Miejskim przy ul. Mickiewicza, Centrum Tradycji Hutnictwa przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a. Do budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury prowadzi 9 wejść znajdujących się na poziomie 0. Dla odwiedzających przeznaczone są wejścia: główne od strony ul. Polnej, wejście do Galerii Fotografii od ul. Wardyńskiego, wejście do sali koncertowej, kawiarni Zmiana Klimatu, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz MCK od strony dziedzińca. Recepcja znajduje się na wprost wejścia głównego od ul. Polnej. Recepcja nie posiada obniżenia ułatwiającego komunikację z osobami poruszającymi się na wózku.
 2. Budynek wyposażony jest w windy, co sprawia, że każdy jego poziom jest dostępny dla osób o ograniczonej mobilności.
 3. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku są oznaczenia w alfabecie brajla. Nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) i SJM on - line. Przy pierwszym wejściu do części biurowej MCK od strony dziedzińca brak podjazdu dla osób na wózkach. W salach wielofunkcyjnej oraz koncertowej brak miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych.
 4. Do obiektu można dotrzeć środkami komunikacji publicznej: wejście znajduje się około 50 m i 100 m od przystanków autobusowych. Budynek dysponuje własnym parkingiem dla osób osobom odwiedzających z trzema wyznaczonymi miejscami parkingowymi dedykowanymi osobom niepełnosprawnym ? na dziedzińcu OBK.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W recepcji nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) i SJM on - line.
 7. Kino ETIUDA mieści się przy Alei 3 Maja 6 Do obiektu można dotrzeć środkami komunikacji publicznej - wejście znajduje się ok. 150 od przystanku autobusowego. Budynek dysponuje własnym parkingiem dla osób odwiedzających, na którym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzi 2 wejścia z poziomu 0. Dla odwiedzających przeznaczone jest wejścia główne od strony Alei 3 Maja 6. W budynku nie ma toalety dla osób z niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Dla osób o ograniczonej mobilności dostępny jest jedynie poziom 0. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla jak również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. W sali kinowej brak miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych.
 8. Muszla koncertowa w Parku Miejskim przy ul. Mickiewicza Do muszli koncertowej można dotrzeć pieszo z Alei 3 Maja, ul. Mickiewicza i Sienkiewicza alejkami parkowymi. Muszla koncertowa składa się z dwóch części: widowni oraz sceny z zapleczem. Dla odwiedzających dostępna jest widownia oraz toalety znajdujące się w części zaplecza. Na widownię prowadzą 4 wejścia z poziomu 0. Na górę widowni można dotrzeć jedynie schodami (2 wejścia). Dla osób o ograniczonej mobilności dostępny jest jedynie poziom 0 tuż przed sceną (2 wejścia). Do zaplecza prowadzą 2 wejścia z poziomu 0. Dla widzów przeznaczone jest jedno wejście prowadzące do toalet w tym do toalety dla osób niepełnosprawnych, która znajduje się na poziomie 0. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla jak również oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Budynek posiada windę, która umożliwia dostęp osobom ograniczonym mobilnie na wszystkie poziomy. Na widowni brak miejsc siedzących dla osób niepełnosprawnych.
 9. Centrum Tradycji Hutnictwa przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a Obiekt jest wyłączony z użytkowania.

Aplikacje mobilne

 

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
 • Inicjatywa i2010
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,
 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
 • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim.