artykuł nr 1

Przedmiot działalności:

Realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury; PKD – 9232 Z – działalność obiektów kulturalnych

 

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie statutu przyjętego uchwałą nr XXXV/471/2009 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z 30 marca 2009 r. oraz ustawy z 31 sierpnia 2011 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Posiada osobowość prawną i jest wpisane do rejestru instytucji kultury. Tworzy warunki do rozwoju twórczości artystycznej, zainteresowań i talentów oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego. Ponadto integruje i aktywizuje społeczność lokalną wokół różnorakich programów i przedsięwzięć kulturalnych.

 

Na bieżącą działalność MCK składają się:

- koncerty i recitale  

- spektakle teatralne, operowe, operetkowe i kabaretowe

- wystawy

- spotkania autorskie

- konferencje, sesje i wykłady popularnonaukowe

- konkursy, przeglądy i turnieje dla amatorskiego ruchu artystycznego

- wydawnictwa (książki, katalogi, albumy, czasopisma)

- prowadzenie klubów, zespołów, sekcji i grup zainteresowań

- prowadzenie kina „Etiuda”, Galerii Fotografii MCK oraz Punktu Informacji Turystycznej 

i Turystycznej 

- współpraca z instytucjami, urzędami, szkołami, organizacjami, stowarzyszeniami oraz lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi mediami 

- sprawowanie patronatu nad różnymi formami działalności kulturalnej i artystycznej w mieście.