artykuł nr 1

MAJĄTEK MCK

Środki trwałe ( stan na 31 grudnia 2022r.) - 2.711.017,64 zł 

Pozostałe środki trwałe ( stan na 31 grudnia 2022r.) - 647.654,52 zł 

Wartości niematerialne i prawne ( stan na 31 grudnia 2022r.) - 42.469,11 zł