artykuł nr 1

Klauzula informacyjna dotycząca zamówień udzielanych do kwoty 30.000 euro

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca zamówień do kwoty 30.000 euro

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

 • pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl
 • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mck.ostrowiec.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy oraz obsługi klientów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających m.in. z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz MCK (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub współpracy, a także później przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń, określony w przepisach prawa lub przez okres archiwizacji dokumentów zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do MCK, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy lub współpracy. Odmowa podania danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

artykuł nr 2

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
dotycząca monitoringu wizyjnego w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

 • pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl
 • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mck.ostrowiec.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Zarejestrowane w postaci wizerunku dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony mienia, na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO w związku z art. 22² § 1 Kodeksu pracy.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej) oraz podmioty przetwarzające na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Zapisy z systemu monitoringu przechowywane będą przez okres około 30 dni, po czym zostają automatycznie usunięte. W sytuacjach szczególnych, na podstawie przepisów prawa, okres ten może zostać wydłużony.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Osobom zarejestrowanym przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania w granicach określonych przepisami RODO.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Monitoring obejmuje zewnętrzny oraz wewnętrzny obszar obiektu (m.in. wejścia, korytarze, dziedziniec, parking). Zapis z systemu monitoringu jest przechowywany przez 30 dni. Rejestracja wizerunku następuje w sposób automatyczny wraz z wejściem w obszar monitorowany. Pomieszczenia i teren monitorowany oznaczone są w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków graficznych oraz stosownych informacji.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

artykuł nr 3

Klauzula informacyjna dotycząca Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

 • pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl
 • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mck.ostrowiec.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu udzielenia świadczenia z ZFŚS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z Ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od przyznania świadczenia.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do MCK, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia świadczenia.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

artykuł nr 4

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w korespondencji prowadzonej
z Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

 • pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl
 • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mck.ostrowiec.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia, obsługi i ewidencji korespondencji przychodzącej oraz wychodzącej. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja zadań i obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących jednostki publicznej jaką jest MCK (art. 6 ust 1 lit. c) RODO).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz MCK (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej).

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na korespondencję, a po tym okresie przez czas wynikający z wymogów archiwalnych określonych w instrukcji kancelaryjnej oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Z tych uprawnień można skorzystać składając wniosek do MCK, lub wysyłając go pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Należy pamiętać, że zakres każdego z tych praw oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa, w tym RODO. To, czy i z którego uprawnienia może Pani/Pan skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie Pani/Pana danych jest niezbędne, aby zrealizować Pani/Pana sprawę lub umożliwić prowadzenie komunikacji. Niepodanie tych danych będzie skutkowało niemożliwością prowadzenie korespondencji lub załatwienia danej sprawy.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

 

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna dotycząca zamówień publicznych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca zamówień publicznych w Miejskim Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim (dalej jako MCK), z siedzibą przy ul. Siennieńskiej 54, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można skontaktować się:

 • pocztą elektroniczną pod adresem: mckostr@mck.ostrowiec.pl
 • pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mck.ostrowiec.pl.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp).

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz MCK (np. usługi informatyczne) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). Odbiorcami danych mogą też być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy Pzp.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, do sprostowania danych osobowych, żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

W przypadku uznania przetwarzania za niezgodne z prawem, przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z przepisów ustawy Pzp.

INFORMACJE O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.